Szukaj na stronie:

Sponsorzy:

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/apex.bmp

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/bsz.bmp

 

 

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/sgs.bmp

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej

Na podstawie § 24 pkt.ust.1 oraz § 28 ust.6 Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej.                                    

 

Zarząd Stowarzyszenia

Rozwoju Giedlarowej

 

zwołuje

 

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej na dzień 30 czerwca 2015 r. godz.1700
W przypadku braku w pierwszym terminie wymaganej liczby członków zwyczajnych (kworum) wyznacza się drugi termin na 30.06.2015 r godz. 1730 Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia – Zespół Szkół w Giedlarowej nr 320.

Proponowany porządek obrad:

 

1. Rozpoczęcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w okresie od 01

   stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

4. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za okres od 01

   stycznia 2014 r do 31grudnia 2014 r.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie od 01 stycznia

   2014 r. do 31grudnia 2014 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

   Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej - (zał. nr1 projekt uchwały Nr 1).

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

   wraz z przeznaczeniem nadwyżki przychodów nad kosztami na

   zwiększenie funduszu statutowego - (zał. nr 2 projekt uchwały Nr 2).

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

   Komisji Rewizyjnej za 2014 r. oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu

   Stowarzyszenia - (zał. nr 3 projekt uchwały Nr 3).

10.Wolne wnioski.

11.Zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia do wzięcia udziału w Rocznym Walnym Zebraniu Członków SRG.  

        

 

                                                                              

                                                                                ZARZĄD

                                                             


Copyright © 2010 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Giedlarowa. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.