Szukaj na stronie:

Sponsorzy:

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/apex.bmp

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/bsz.bmp

 

 

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/sgs.bmp

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej

Na podstawie § 24 pkt.ust.1 oraz § 28 ust.6 Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej.


Zarząd Stowarzyszenia

Rozwoju Giedlarowej

zwołuje


Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej na dzień 30 czerwca 2016 r. godz.1700


W przypadku braku w pierwszym terminie wymaganej liczby członków zwyczajnych (kworum) wyznacza się drugi termin na 30.06.2016 r godz. 1730 Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia – Zespół Szkół w Giedlarowej nr 320.Proponowany porządek obrad:


1. Rozpoczęcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w okresie 2015 roku.

4. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia w okresie 2015 roku.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie 2015 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej - (zał. nr1 projekt uchwały Nr 1).

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

wraz z przeznaczeniem nadwyżki przychodów nad kosztami na

zwiększenie funduszu statutowego - (zał. nr 2 projekt uchwały Nr 2).

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Komisji Rewizyjnej za 2015 r. oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu

Stowarzyszenia - (zał. nr 3 projekt uchwały Nr 3).

10.Wolne wnioski.

11.Zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.


Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia do wzięcia udziału w Rocznym Walnym Zebraniu Członków SRG.

ZARZĄD

 


Copyright © 2010 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Giedlarowa. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.