Szukaj na stronie:

Sponsorzy:

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/apex.bmp

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/bsz.bmp

 

 

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/sgs.bmp

 

Aktualności

Granty stypendialne dla uzdolnionych studentów z Gminy Leżajsk !!!!







 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska,

Stowarzyszenie Rozwoju Giedlarowej ,Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wierzawice,

Stowarzyszenie Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto

oraz Gmina Leżajsk

ogłaszają nabór do  konkursu  stypendialnego

,,Agrafka Agorystypendia edukacyjne dla studentów”

w ramach

Agrafki Agory  - partnerskiego Programu

Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory


Program Stypendialny ,, AGRAFKA AGORY- stypendia edukacyjne dla studentów”

jest skierowany do studentów studiów dziennych, licencjackich i magisterskich uczelni

państwowych (od drugiego do ostatniego roku studiów)


Celem Programu jest pomoc finansowa dla studentów mieszkających na terenie  Gminy Leżajsk oraz absolwentów Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie bez względu  na miejsce zamieszkania,

osiągających dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, mogących pochwalić się dużym zaangażowaniem

i pracą społeczną na rzecz  środowiska , osiągających niskie dochody w rodzinie .


Program stypendialny jest  partnerską inicjatywą  Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory, samorządu Gminy Leżajsk  oraz  organizacji   pozarządowych z Gminy Leżajsk.                           Liderem   Programu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno.


Decyzją Komisji Konkursowej Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce znaleźliśmy się

w  dziesiątce organizacji pozarządowych ( na 20 ubiegających się) , które otrzymały

dofinansowanie do Programu Stypendialnego dla studentów w kwocie 6 840 zł.


Wspólny wkład naszych organizacji, Gminy Leżajsk , Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory wynosi 37 000 zł. Dlatego też w obecnej edycji Programu  będziemy mogli przyznać około jedenastu stypendiów po 3420 zł. które wypłacane będą w okresie X.2016 –VI. 2017.


Od początku realizacji Programu przyznaliśmy 45  stypendia na kwotę 153 900 zł.  !!!


Wnioski aplikacyjne przyjmowane będą w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno -                Dębno 200 w okresie 5.07.– 30.07.2016r.  Wszelkie informacje i dokumenty znajdują się na stronie:

  • Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno  - www.stowdebno.pl zakładka Program Stypendialny

,,Agrafka Agory – stypendia edukacyjne dla studentów”

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska www.stowarzyszenie.brzozakrolewska.pl/

http://www.pl-pl.facebook.com/stowarzyszeniestaremiasto



I:\rok 2014\2014.02.27 Wniosek Agrafka Agory 2014- 2015\Logo stowarzyszeń i akademii\wszystkie loga\logo wierzawice.jpg





Jednocześnie pragniemy poinformować wszystkich, którzy nie zakwalifikują się do naszego programu stypendialnego, o tym że istnieje serwis www.mojestypendium.pl, który stanowi bazę wszystkich programów stypendialnych oraz różnorodnych konkursów dostępnych dla młodych ludzi. Mamy nadzieję, że znajdziecie tam odpowiedni dla siebie program stypendialny.


Prezes Stowarzyszenia

Kazimierz Krawiec




załączniki:

Uchwała Nr 5/2016  Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno

Załącznik Nr 1 Regulamin Programu Agrafka Agory stypendia edukacyjne dla młodzieży 2016/17

Załącznik Nr 2 Wniosek do Programu Agrafka Agory-stypendia edukacyjne dla młodzieży 2016/17

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej

Załącznik Nr 4 Oświadczenie o przetwarzaniu  danych osobowych

Załącznik Nr 5 Regulamin pracy Komisji Stypendialnej Programu Agrafka Agory- stypendia edukacyjne dla młodzieży

Załącznik Nr 6 List motywacyjny do wniosku



kontakt tel. 17 24 33 235

17 24 33 032

791 355  650


 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej

Na podstawie § 24 pkt.ust.1 oraz § 28 ust.6 Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej.


Zarząd Stowarzyszenia

Rozwoju Giedlarowej

zwołuje


Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej na dzień 30 czerwca 2016 r. godz.1700


W przypadku braku w pierwszym terminie wymaganej liczby członków zwyczajnych (kworum) wyznacza się drugi termin na 30.06.2016 r godz. 1730 Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia – Zespół Szkół w Giedlarowej nr 320.



Proponowany porządek obrad:


1. Rozpoczęcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w okresie 2015 roku.

4. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia w okresie 2015 roku.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie 2015 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej - (zał. nr1 projekt uchwały Nr 1).

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

wraz z przeznaczeniem nadwyżki przychodów nad kosztami na

zwiększenie funduszu statutowego - (zał. nr 2 projekt uchwały Nr 2).

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Komisji Rewizyjnej za 2015 r. oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu

Stowarzyszenia - (zał. nr 3 projekt uchwały Nr 3).

10.Wolne wnioski.

11.Zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.


Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia do wzięcia udziału w Rocznym Walnym Zebraniu Członków SRG.

ZARZĄD

 


 

Kartka Świąteczna

   

Stypednia


logo_agrafka_agory_RGBlogo_arfp
gmina lezajsk logoFundacja-Agorylogo SRGI:\rok 2014\2014.02.27 Wniosek Agrafka Agory 2014- 2015\Logo stowarzyszeń i akademii\wszystkie loga\logo wierzawice.jpgStowarzyszenie Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto

 

 

 

 

 

Trzynastka szcżęśliwców  

z GminyLeżajsk nagrodzonych stypendiami  !!!!

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno

pragnie poinformować, że w dniu 16  września 2015r.

                zebrała się Komisja Stypendialna celem wyłonienia stypendystów lokalnego  konkursu

          stypendialnego w ramach   Programu  ,,Agrafka Agory - stypendia edukacyjne dla

  studentów”partnerskiego programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory.

 

           Z  rekordowej liczby wniosków (18 !!!) złożonych przez  osoby zamieszkujące Gminę Leżajsk, Komisja wytypowała 13 studentów , którzy w okresie od października 2015r. do czerwca 2016r. będą otrzymywać stypendia wysokości 380 złotych  miesięcznie.

Oto lista ,,szczęśliwców”
 

Marta Stelmarczyk - Dębno

Izabela Grabarz- Hucisko

Patrycja Talar- Stare Miasto

Karolina Wójcik - Stare Miasto

Bartosz Zdeb -Hucisko

Ewa Zielona- Dębno

Anna Krawiec- Dębno

Izabela Dmitrowska- Wierzawice

Łukasz  Stępień– Brzóza Królewska

Krzysztof Helit- Giedlarowa

Monika Grabarz- Brzóza Królewska

Gabriela Czapla – Wierzawice

Rafał Gol –Stare Miasto

            

 Program stypendialny jest  partnerską inicjatywą pięciu  Stowarzyszeń Rozwoju Wsi:

Dębno, Brzóza Królewska, Giedlarowa , Stare Miasta i Wierzawic, Gminy Leżajsk

z Wójtem Panem Krzysztofem Sobejko i radnym wsi Hucisko Wojciechem Lorysiem.

 

Bieżąca edycji  Program różniła się nieco od poprzednich – Komisja Stypendialna zgodnie

z Regulaminem  wysoko punktowała zaangażowanie kandydatów w życie

lokalnej społeczności, udział w pracach społecznych oraz osiagnięcia pozaszkolne (naukowe, sportowe, artystyczne)

 

      Sama średnia ocen ( nawet wysoka) tym razem nie była gwarantem otrzymania stypendium.

Jest to nasze zamierzone działanie–nie chcemy aby nasze stypendia były traktowane jako naukowe lub socjalne.Pragniemy pomagać zdolnym studentom , angażującym się w życie pozaszkolne ,wolontariat. Warto o tym pamiętać w perspektywie kolejnych naborów stypendialnych.

Dzięki dużej pomocyWójta Pana Krzysztofa Sobejko ,wsparciu Rady GminyLeżajsk i Stowarzyszenia ze StaregoMiasta udało nam się pozyskać dodatkowe środki, dzięki czemu zamiast planowanych dziewięciu przyznaliśmy  trzynaście  stypendiów!!

       Program jest dofinansowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Agory.

                Administratorem  i koordynatorem Programu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno.               

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych:

Akademia Rozwoju Filantropiiw Polsce

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska

Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wierzawice

Gminy Leżajsk

Stowarzyszenie Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto
 

 

                         Jednocześnie pragniemy poinformować wszystkich, którzy nie zakwalifikowali się do

                naszego programu stypendialnego, o tym że istnieje serwis  www.mojestypendium.pl

               który stanowi bazę wszystkich programów stypendialnych dostępnych dla młodych

              ludzi oraz różnorodnych konkursów. Mamy nadzieję, że znajdziecie tam odpowiedni

              dla siebie program stypendialny.

 

                                                                              Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno

                                                                                                 Kazimierz Krawiec

              

załączniki:

                Uchwała Nr 8/2015 Zarządu Stowarzyszenia o powołaniu Komisji Stypendialnej

                Uchwała Nr 1/2015 Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania stypendium

                Lista rankingowa stypendystów Programu ,,Agrafka Agory …

                

 

              

 

Stypendia dla uzdolnionych studentów z Gminy Leżajsk !!!!


 

Stypendia dla uzdolnionych studentów z  Gminy Leżajsk !!!!



Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska,

Stowarzyszenie Rozwoju Giedlarowej ,Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wierzawice

oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto

ogłaszają nabór do  konkursu  stypendialnego ,,Agrafka Agorystypendia

edukacyjne dla studentów” w ramach Agrafki Agory  - partnerskiego programu

Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory.

Program Stypendialny ,, AGRAFKA AGORY- stypendia edukacyjne dlastudentów”

jest skierowany do studentów studiów dziennych, licencjackich i magisterskich uczelni

państwowych (od drugiego do ostatniego roku studiów).

 

 

 

 


Celem Programu jest pomoc finansowa dla studentów mieszkających na terenie  Gminy Leżajsk oraz absolwentów Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie bez względu  na miejsce zamieszkania,osiągających dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, mogących pochwalić się dużym zaangażowaniem i pracą społeczną na rzecz  środowiska , osiągających niskie dochody w rodzinie .Program stypendialny jest  partnerską inicjatywą  Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory, samorządu Gminy Leżajsk z Wójtem Panem Krzysztofem Sobejko oraz  organizacji   pozarządowych z Gminy Leżajsk. Liderem  Programu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno.Decyzją Komisji Konkursowej Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce znaleźliśmy się wśród dziewięciu organizacji pozarządowych ( na 16 ubiegających się) , które otrzymały dfinansowanie do Programu Stypendialnego dla studentów w kwocie  6840 zł.

 

   Wspólny wkład naszych organizacji, Gminy Leżajsk , Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory wynosi 30 780 zł. Dlatego też w obecnej edycji Programu  będziemy mogli przyznaćdziewięć stypendiów po 3420 zł. które wypłacane będą  w okresie X.2015 –VI. 2016

Od początku realizacji Programu przyznaliśmy 32  stypendia na kwotę 109 440 zł.  !!!

Wnioski aplikacyjne przyjmowane będą w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno - Dębno 200w okresie 15.08.– 09.09.2015r.  Wszelkie informacje i dokumenty znajdują się na stronie:

http://www.pl-pl.facebook.com/stowarzyszeniestaremiasto

                

 

I:\rok 2014\2014.02.27 Wniosek Agrafka Agory 2014- 2015\Logo stowarzyszeń i akademii\wszystkie loga\logo wierzawice.jpg

Jednocześnie pragniemy poinformować wszystkich, którzy nie zakwalifikują się do naszego programu stypendialnego, o tym że istnieje serwis  www.mojestypendium.pl, który stanowi bazę wszystkich programów stypendialnych oraz różnorodnych konkursów dostępnych dla młodych ludzi. Mamy nadzieję, że znajdziecie tam odpowiedni dla siebie program stypendialny.

 

  Prezes Stowarzyszenia                                                                                                                           Kazimierz Krawiec

 

załączniki:

Uchwała Nr 6/2015 Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno

Regulamin Programu Agrafka Agory stypendia edukacyjne dla młodzieży 2015/2016.pdf

Regulamin pracy Komisji Stypendialnej Programu Agrafka Agory- stypendia edukacyjne dla młodzieży .pdf

Wniosek do Programu Agrafka Agory-stypendia edukacyjne dla młodzieży wraz z oświadczeniem o sytuacji rodzinnej i materialnej oraz oświadczenie o danych osobowych.doc

List motywacyjny

kontakt tel. 17 24 33 235,

    17 24 33 032,

                  791 355 650

   

Strona 1 z 9

Copyright © 2010 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Giedlarowa. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.