Szukaj na stronie:

Sponsorzy:

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/apex.bmp

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/bsz.bmp

 

 

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/sgs.bmp

 

Aktualności

Agrafka Agory

                   Stypendia  dla uzdolnionych studentów z  Dębna, Giedlarowej,

                Brzózy Królewskiej, Huciska oraz Chałupek Dębniańskich !!!!                  

                   

                Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska

      oraz Stowarzyszenie Rozwoju Giedlarowej ogłaszają nabór do  konkursu  stypendialnego

      w ramach   Programu  ,,Agrafka Agory - stypendia edukacyjne dla studentów” -

      partnerskiego programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory.

      Program Stypendialny ,, AGRAFKA AGORY- stypendia edukacyjne dlastudentów”

      skierowany jest do studentów studiów dziennych, licencjackich i magisterskich uczelni

      państwowych (od drugiego do ostatniego roku studiów).

      Celem Programu jest pomoc finansowa dla studentów osiągających bardzo dobre wyniki

      w nauce, mogących pochwalić się dużym zaangażowaniem i pracą społeczną na rzecz

      środowiska , osiągających niskie dochody w rodzinie i mieszkających na terenie Gminy

      Leżajsk ( w miejscowościach Brzóza Królewska, Chałupki Dębniańskie, Dębno, Hucisko,

      Giedlarowa ) oraz absolwentów Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie bez względu na

      miejsce zamieszkania.

      Program stypendialny jest  partnerską inicjatywą trzech Stowarzyszeń oraz Gminy

      Leżajsk z Wójtem Panem Krzysztofem Sobejko na czele.

      Liderem i administratorem  Programu będzie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno.

      Decyzją Komisji Konkursowej Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce znaleźliśmy się

      wśród ośmiu organizacji pozarządowych ( na 30 ubiegających się) , które otrzymały

      dofinansowanie do Programu stypendialnego dla studentów w kwocie  13 680 złotych.

      Wspólny wkład naszych organizacji i Gminy Leżajsk wynosi 10 260 zł. Dzięki temu

      W obecnej edycji Programu  będziemy mogli przyznać siedem stypendiów po 3420 złotych

      każde, a całkowita kwota wyniesie 23 940 złotych.

      Stypendium będzie wypłacane miesięcznie w okresie X.2013 –VI. 2014 w kwocie 380 zł.

                 

      Wnioski aplikacyjne przyjmowane będą w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi

      Dębno - Dębno 200     w okresie 15-30 lipiec 2013r.

      Wszelkie informacje uzyskać można i pobrać niezbędne dokumenty na stronie :

      Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno  -  zakładka Program Stypendialny ,,Agrafka Agory –

      stypendia edukacyjne dla studentów”                      www.stowdebno.pl

      Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska www.stowarzyszenie.brzozakrolewska.pl/

      Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej                   www.stowarzyszenie.giedlarowa.com/

      Urzędu Gminy Leżajsk                                          www.lezajsk.ug.gov.pl/

      Jednocześnie pragniemy poinformować wszystkich, którzy nie zakwalifikują się do

      naszego programu stypendialnego, o tym że istnieje serwis  www.mojestypendium.pl

      który stanowi bazę wszystkich programów stypendialnych dostępnych dla młodych

      ludzi oraz różnorodnych konkursów. Mamy nadzieję, że znajdziecie tam odpowiedni

      dla siebie program stypendialny

 

                                                                                                                 Prezes Stowarzyszenia

                                                                                                                            Kazimierz Krawiec

              

 

      załączniki:

                 Regulamin Programu Agrafka Agory 2013/2014 pdf

                 Regulamin pracy Komisji Stypendialnej Programu Agrafka Agory pdf

                Oświadczenie sytuacji rodzinnej i materialnej

                 Oświadczenie o danych osobowych PDF

            Wniosek do Programu Agrafka Agory

                   tel. 17 24  33235 ,  609374582

                  

 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej

Na podstawie § 24 pkt.ust.1 oraz § 28 ust.6 Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej.      

                             

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej

 

zwołuje

 

Sprawozdawcze Roczne Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej na dzień 24 czerwca 2013 r. godz.1700

Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia – Zespół Szkół  w Giedlarowej nr 320.

W przypadku braku w pierwszym terminie wymaganej liczby członków zwyczajnych (kworum) wyznacza się drugi termin na 24.06.2013 r godz. 1730                                                                                                                                       

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Złożenie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w

   okresie od 01stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

5. Złożenie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za okres

   od 01stycznia 2012 r do 31grudnia 2012 r.

6. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie od

   01 stycznia 2012 r. do 31grudnia 2012 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

   Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej - (zał. nr1 projekt uchwały Nr 1).

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

   wraz z podjęciem decyzji o pokryciu straty w kolejnych latach - (zał. nr 2

   projekt uchwały Nr 2).

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

   Komisji Rewizyjnej za 2012 r. oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu

   Stowarzyszenia - (zał. nr 3 projekt uchwały Nr 3).

10.W myśl par. 21 pkt. 1 Statutu SRG, dokonanie wyboru Zarządu, oraz

   Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej – (zał. Nr 4 i Nr 5

   projekt uchwał Nr 4 i Nr 5).

11.Przyjęcie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia na rok 2013.

12.Zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

W związku ze statutowym wymogiem obecności co najmniej ½ Członków SRG dla dokonania wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej, serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia do wzięcia udziału w Rocznym Walnym Zebraniu Członków SRG.  

        

                                                                              

                                                                                ZARZĄD


 

Życzenia Wielkanocne

   

Ocalając od zapomnienia drewnianą zabawkę

 

 

Ocalając od zapomnienia drewnianą zabawkę


Muzeum Ziemi Leżajskiej realizuje projekt pn. „Ocalając od zapomnienia tradycje wyrobu drewnianych zabawek w zabawkarskim ośrodku rzeszowskim (powiat leżajski, powiat łańcucki) poprzez promocję 6 twórców i ich wyrobów”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy ( „Alpejsko – Karpacki Most Współpracy” Działanie 5 Fundusze Grantowe).

Wyrób drewnianych zabawek, który w połowie XIX wieku czynił zabawkarski ośrodek rzeszowski jednym z najbardziej znanych, dziś zanika. Obecnie w powiecie leżajskim i łańcuckim tradycyjne zabawki drewniane tworzy zaledwie kilka osób. Brak odpowiedniej promocji nie pozwala na ciągłą produkcję i sprzedaż tego lokalnego wyrobu, pomimo tego, że jest na niego ogromne zapotrzebowanie. Jako Muzeum jesteśmy zobowiązani podjąć odpowiednie działania dotyczące zachowania oraz przedłużenia tradycji wyrobu zabawki drewnianej, ponieważ bez tego może ona całkowicie zaniknąć.

Jednym z działań projektu jest organizacja 6 warsztatów zabawkarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu leżajskiego i łańcuckiego. Warsztaty te składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna to wykład o historii i tradycji zabawki drewnianej a także zwiedzanie dwóch wystaw związanych z tematem, tj. Ekspozycji Etnograficzno-Zabawkarskiej oraz nowopowstałej wystawy interaktywnej „Zabawki z duszą”. Część praktyczna to pokaz sztuki wyrobu zabawki, jej elementów oraz potrzebnych narzędzi przez poszczególnych zabawkarzy.

W ramach projektu powstała wyżej już wspomniana wystawa interaktywna „Zabawki
z duszą”. Na wystawie każdy przybyły ma możliwość obcowania z eksponatami poprzez zmysły. Ten sposób pokazywania zabawek jest szczególnie ważny dla najmłodszych, którzy świat poznają poprzez zabawę i dotyk. Wystawa znajduje się w punkcie kasowo-informacyjnym Muzeum Ziemi Leżajskiej. Zawiera zbiór ponad 300 interaktywnych zabawek drewnianych.

Podsumowaniem całego projektu będzie „Jarmark drewnianej zabawki”, na którym twórcy lokalni (zabawkarstwo, kulinaria, rękodzieło, rzemiosło) wystawią swoje wyroby do sprzedaży
i promocji. Jarmark odbędzie się 18 maja 2013 r. podczas Europejskiej Nocy Muzeów. Ponadto czas umilą występy miejscowych kapel i zespołów a także karaoke w plenerze – biesiadne śpiewanie.

Dzięki przeprowadzonej promocji zarówno twórców jak i ich wyrobów, zwiększy się zbyt drewnianej zabawki, co pozwoli na dalszą jej produkcję.


Całkowita wartość projektu: 23 529,41 PLN / 6 480,68 CHR (100%)

Kwota wsparcia szwajcarskiego: 20 000,00 PLN / 5 508,58 CHR (85%)

Środki własne: 3 529,41 PLN / 972,10 CHR (15%)

Czas realizacji projektu: 01.01.2013 – 31.05.2013

 

Pozostałe informacje dostępne na stronie internetowej Muzeum Ziemi Leżajskiej www.muzeum-lezajsk.pl, w biurze projektu (Muzeum Ziemi Leżajskiej, ul. Mickiewicza 20A, 37-300 Leżajsk, budynek administracji) lub pod nr tel. 17 240 22 35 wew. 11.
 

 

 

Życzenia

 

Stowarzyszenie Rozwoju Giedlarowej z okazji świąt Bożego Narodzenia życzy Wszystkim mieszkańcom, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła, ciepła i rodzinnej atmosfery.
Nowy Rok 2013 niech przyniesie ze sobą szczęście i pomyślność.

 

 

   

Strona 5 z 9

Copyright © 2010 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Giedlarowa. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.